سلین سرکیسیان

 

 • تحصیلات و رشته : کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • مدارج و Certificate ها :
  • Microsoft Technology Specialist
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Configuration
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 Configuration
 • سوابق کاری :
  •  ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان SharePoint Developer
  • ﺷﺮﮐﺖ توسعه یک مپنا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان SharePoint Developer
  • ﺷﺮﮐﺖ MerSoft ﺑﻪ ﻋﻨﻮان Quality Assurance Engineer
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ، اﮐﺴﺘﺮاﻧﺖ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﯿﺮوی اﯾﺮان
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ارﺗﻘﺎ شیرپوینت 2007 ﺑﻪ 2010 ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﯿﺮوی اﯾﺮان
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﻨﺎ ﻣﺎدر
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 1 ﻣﭙﻨﺎ
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﻨﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ (ﺗﻮﮔﺎ)
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو
  • پیاده سازی ارﺗﻘﺎ شیرپوینت 2007 ﺑﻪ 2010 ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 3 ﻣﭙنا
  • پیاده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 3 ﻣﭙﻨﺎ
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﻮرﺗﺎل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﭘﮑﻮ
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﭙﻨﺎ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 2 ﻣﭙﻨﺎ
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺘﺎد اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎرا
  • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﯿﺪی
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﮔﻨﻮ
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺎﻟﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 3 ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﺰ در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی
  • ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی و ﻧﻮآوری ﺳﺎﯾﭙﺎ
  • اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎوه ﺧﻮدرو
 • تالیفات ، سوابق تدریس و یا برگزاری ورک شاپ
  • ﻣﺪرس ﺳﻪ دوره ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﻨﺎ ﻣﺎدر
  • ﻣﺪرس دوره ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
  • ﻣﺪرس دوره ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
  • ﻣﺪرس دوره ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ در اﻧﯿﺴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر
  • ﻣﺪرس دوره ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺳﺮو راﯾﺎﻧﻪ
  • ﻣﺪرس دوره ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 1 ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻣﺪرس دوره SharePoint Designer در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 1 ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻣﺪرس دوره SharePoint Designer در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 3 ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻣﺪرس دوره SharePoint Designer  در ﺷﯿﺮﭘﻮﯾﻨﺖ آﮐﺎدمی
لینک وب سایت :‌ drsharepoint.ir

 

فهرست