محبوبه مظاهري

فعال در زمينه :

 • برگزاري جلسات فردي و گروهی براي سازمان ها
 • كوچينگ مسير شغلی/ كوچينگ مدیران/كوچينگ سازمانی
 • منتورینگ منابع انسانی/مشاور جذب و استخدام / مربيگري رشد و تحول فردي
 • برگزاري كارگاه و سمينار
 • مسلط به زبان انگيسی براي تدریس حضوري و مجازي

تحصيلات :

 • كارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از سازمان مدیریت صنعتیHRM
 • دوره سطح اول روانشناسی تئوري انتخاب
 • دوره سطح سوم روانشناسی تحليل رفتار متقابل
 • سطح یک كوچينگ در آكادمی كوچينگ فارسی زبانان-1394-1395
 • سطح یک و دو كوچينگ تحول در كوچ مسترزآكادمی در سنگاپور-1398-1400–به زبان انگليسی

نویسنده کتاب های :

 • آشنایی با کوچینگ -1396
 • چگونه کرونا گرفتم – 1399
 • راهنمای منتورینگ سازمانی – 1400
 • کوچینگ سازمانی (تالیف و گردآوری)

مترجم کتاب های :

 • راهنمای کوچینگ برای مدیران
 • کوچینگ و آموزش تیم کاری
 • راهنمای کوچینگ مدیران اجرایی
 • راهنمای کوچینگ زندگی
 • کوچینگ زندگی برای توسعه فردی و شغلی
 • مایندست کوچینگ
 • راهنمای عملی منتورینگ سازمانی
 • راهنمای پرورش کوچ مسیر شغلی
 • مهارت های ضروری برای کوچ مسیر شغلی

طراحی دوره :

 • طراح دوره مسیر شغلی در طرح ملی صدف / شرکت الوبیز / دانشگاه تربیت مدرّس / برنامه تلویزیونی پایش
 • کمک به طراحی دوره بیزنس کوچینگ در دانشگاه خاتم
 • کمک به طراحی دوره لایف کوچینگ در موسسه ماهان

کارگاه های قابل برگزاری در سازمان ها :

 • کارگاه منتورینگ منابع انسانی
 • کارگاه مهارت های کوچینگ برای مدیران
 • کارگاه مهارت های کوچینگ برای توسعه فردی و شغلی کارکنان
 • کارگاه آموزش مربی گری ِ تیم کاری
 • کارگاه مربیگری در مدیریت عملکرد کارکنان و جانشین پروری
 • کارگاه آموزش فرایند جذب و استخدام
 • کارگاه های مدیریت استرس – مدیریت تعارض – مدیریت برخورد با رویکرد کوچینگ (مهارت های نرم)
 • کارگاه بازخورد موثر، گوش دادنِ فعال، و نقش آن در کاهش تعارضات سازمانی
 • جلسات فردی و گروهی منتورینگ منابع انسانی
 • جلسات فردی و گروهی کوچینگ در موضوعات منابع انسانی و توسعه فردی
فهرست